A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________
zrdcmlaI,df.a w;a msßiqÿhsz
zfmdkafiald n,hg lEorhsz
wd¾' tia' lSßhj;a;
wfma uymamd mgka ish¨ fokdu yïn flf,a ck;djhs' uqo,a fkdfõ' rdcmlaI mjq, lsisodl uyck uqo,a .id lEfõ keye˜ wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI hákqjr § mejeiSh' ;u ifydaorhd iu. ckm;s ;r.hg bÈßm;aù isák ckrd,a ir;a fmdkafialdg ish¨ jrmido ÿka kuq;a ta lsisjlska iEySulg m;a fkdù n,hg we;s lEorlu ksid ffjß foaYmd,kfha fhfok nj;a Tyq lSfõh' 
-------------------------------------------------------------------

w;a foflka w,a,kafk ke;=j .;a; tajd fudkaáfidaß nnd,;a okakjd

No comments:

Post a Comment