A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Lankaenews - December 06, 2009wkqr-;siai tlu mykla o,ajd fckrd,af.a udOH ld¾hd,h újD; lr;s
^,xld B ksõia -2009'foie'06" m'j'4'30& ckdêm;sjrK Pkao jHdmdrh ;=,§ udOHfõ§kaf.ka whq;= m%fhdack .ekSug ;uka lsisúgl lghq;= fkdlrk nj ckdêm;sjrK fmdÿ wfmaCIl fckrd,a ir;a f*dkafiald uy;d wo ^06& ;u ckdêm;sjrK ue;sjrK m%pdrl ld¾hd,h újD; lrñka m%ldY lf
fuys§ tlai;a cd;sl mCI uy f,alï ;siai w;a;kdhl uy;d yd ck;d úuqla;s fmruqfKa md'u' wkqr Èidkdhl uy;ajre tlg tlaj fmd,af;,a myk ±,ajQ whqre PdhdrEmfha ±lafõ' ux., iurùr iy f*dkafiald uy;ajreo PdhdrEmfha fj;s'
------------------------
mykla o,ajd tlu is;ska'''''


uyshx.fka md;ÿïnr jOld.dr j, fõokd ú| ñkS j, j,a j, ie;fmk ifydaor ifydaoßhfka'''
fujeks oE fkdoelSug ;rï kqU,d jdikdjka;hs æææ


No comments:

Post a Comment