A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Lankanewsweb - November 06, 2009

fckrd,a Pkaohg tau j,lajd
ix>d{djla ksl=;alrjk nj
úu,af.a zcd;sl ixúOdk tluq;=jZ lshhs

ckrd,a ir;a f*dkafialdg fmdÿ wfmaaËlhd f,i ckdêm;sjrKhg bÈßm;a fkdjkakehs ff;%hsksldhsl kdysñjreka ud¾.fhka b,a,Sula bÈß;a lrk nj;a" Tyq Bg wjk; fkdjkafka kï Tyqg tfrysj ix>d{djla ksl=;a lrk nj;a zcd;sl ixúOdk tluq;=j fjkqfjkaZ wia.sß ldrl ix> iNsl ueo.u Oïudkkao ysñfhda lshd isá;s' 
----------------------


No comments:

Post a Comment