A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Lankaenews - November 18, 2009 & Lankanewsweb - November 06, 2009

fckrd,a f*dkafiald ks, ksjiska t,jhs( ksjila l=,shg .ekSugj;a bv fkdfoa
^,xld B ksõia -2009'fkdje'18" m'j'7'00& fckrd,a ir;a f*dkafiald uy;dg yuqod uQ,ia:dkfha isá ksjiafkka" Tyqf.a nvq NdKav fyg ^19& jydu bj;a lr .kakd f,i;a" fld,U nQ,¾ia mdf¾ ks, ksjiska ,nk bßod jk úg bj;aj hk f,i;a wdrCIl wud;HxYh ±kqï § ;sfí'

fï ;;a;ajh ksid f*dkafiald uy;d ish mÈxÑh i|yd ksjila l=,shg .ekSug lghq;= lroa§" ksfjia ysñhkg ;¾ckh lrñka ckrd,a f*dkafiald uy;dg ksfjia l=,shg §u j,lajk ;;a;ajhla u;=ù we;'


fckrd,af.a wdrCIdj wk;=f¾ ! 
yuqod uQ,ia:dkfhka isxy frðfïka;=j m,jd yÍ  !!


^,xld  ksõia fjí 2009 11 06&
wdrCIl udKav,sl m%Odks fckrd,a ir;a f*dkafialdf.a wdrCIdj i|yd fhdojd isá isxy frðfïka;=fõ fin¨ka wo ^06& fmrjrefõ isg jydu ls%hd;aul jk mßÈ bj;a lr ;sfí' wdrCIl f,alïf.a ksfhda.hla u; hqo yuqodm;sjrhd úiska fuu mshjr f.k we;'
fï jk úg isxy frðfïka;=fõ fin¿ka bj;a fldg ikakdy ikakoaO n,ldfha fin¿ka yuqod uQ,ia:dkfha wdrCIdj i|yd fhdojd ;sfí'
------------------


oex fï ukqiaihg irkd.; l|jqrl msysg ;uhs'

1 comment: