A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Lankanewsweb - October 4, 2009hqO yuqod 60 ixj;airh
Tndud Èjqreï ÿka oji

-------------------------------

wjOdkh mqgq j,gh'
tl iudk mqgq fma,shla fkdue;sùu" ;=kajk f,dalfha rgl rfcla mqgqfjka mjd by,ska jecöfï ukao udkisl;ajh hs' fuh ixúOdhlhska f.a jro hehs mejish yel' tfia fkdjkafka fujka iuhl Tjqko hy;ska Ôj;aùu wfmaËd lrk neúks'
No comments:

Post a Comment