A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Lankaenews - October 12, 2009

wêlrKh z,xld B ksõiaZ l;=jre uqod yÍ
^,xld B ksõia -2009'Tla'12" m'j'12'45& z,xld B ksõiaZ l¾;D yd m%jD;a;s l¾;Dg tfrysj ñßydk fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk wxYh u.ska fuf;la lr we;s mÍCIKj,§ fï fofokdg tfrysj lsisÿ idlalshla wkdjrKh ù fkdue;s nj .xf.dvú, ufyaia;%d;a wêlrKhg fmd,sish wo ^12& bÈßm;a l, jeäÿr jd¾;dj i,ld neÆ ufyaia;%d;a jika; ðkodi uy;d úiska udOHfõ§ka fofokd uqod yßk ,È'
----------------------

o; ldf.k fyõfj w;awvx.=jg fkdf.k bkak fldÉpr kï lfâ hkak ´fko lsh,d

No comments:

Post a Comment