A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Lankaenews - October 13, 2009

fckrd,ag ;j;a úYd, ld¾hhla 
lrkak ;sfhkjd( wms ta fjkqfjka 
iQodkï -cúfm
^,xld B ksõia -2009'Tla'13" m'j'6'55& wms ys;kjd ckrd,a ir;a 
f*dkafialdg rg;a ck;dj;a fjkqfjks ;j;a úYd, 
ld¾hNdrhla lrkakg ;sfnk nj' ck;d úuqla;s fmruqK 
ta fjkqfjka ls%hdlrkakg iQodkï njo cúfm md¾,sfïka;= 
lKavdhfï kdhl wkqr l=udr Èidkdhl uy;d m%ldY lrhs'

Tyq tfia mejiqfõ fm!oa.,sl .=jkaúÿ,s kd,sldjla iuÕ 

wo ^13& meje;s foaYmd,k jevigyklg iyNd.S fjñks'
--------------------
u< fial'''''' Th lshkafk ;j;a ixydrhla 
.ek o@ .,algia tllaj;a .;a;kï ld¾hNdrh 
bIag lrhs


No comments:

Post a Comment