A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Dinamina - October 09, 2009 and Lankanewsweb - October 06, 2009


හදිසි නීතිය වැඩි ඡන්ද 70කින් සම්මතයි

හදිසි නීතිය තවත් මාසයකින් දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 70 කින් පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඊයේ (8) සම්මත විය.
යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 82ක් ද විපක්ෂව ඡන්ද 12 ක්ද ලැබිණි. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු විපක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළහ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්දය දීමෙන් වැළැකී සිටියේ ය. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සභා ගැබෙහි නොසිටියහ.


zztaldêm;s;ajhg tfrysj ish¨ m%.;sYS,S n,fõ.
talrdYS úh hq;= ld,h t,ô,dZ
- ux., iurùr

Tyq fuu ldrKh wjOdrKh lrkq ,enqfõ" isr o~qjulg hg;a fldg isák m%ùK udOHfõ§ fÊ' ;siaikdh.ï uy;d iy ßudkaâ Ndrfha miqjk wka;¾ úYaj úoHd, YsIH n, uKav,fha le|jqïlre Wÿ,a fma%ur;ak yd wfkl=;a iriú isiqkaf.a ÿliem fidhd ne,Su i|yd wo ^06& miajrefõ je,slv nkaOkd.drhg .sh wjia:dfõ§h'
---------------------

ux., wf;a Wÿ,g á,aúka hejQ igyk

Wÿ, ifydorhd" wms yÈis kS;s Pkafo fj,dfj md¾,sfïka;=fjka ke.sg,d hkak ;Srkh lr,d ;sfhkjd foaYmd,k ;Skaÿjla Wv' fudfll=gj;a u;la Wfka kE ;uhs' tA;a Th ifydorhd T;k bkak tl fï fj,dfj wfma mËhg ;sfhk tlu wdvïnrh' tal yskaod ;j álla w,a,x bkak' ljqre yß fïl wjia:djdoh lsh, lshkjkï tal wêrdcH n,fõ. yomq l:djla'

iqis,a whshdNo comments:

Post a Comment