A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Divaina - October 30, 2009

කිසිදු යුද හමුදා නිලධාරියෙකුට හෝ සෙබළෙකුට
දේශපාලන කටයුතුවලට සම්බන්ධ විය නොහැකියි
එසේ වුවොත් ඔවුන් හමුදා සේවයෙන් ඉවත් කරනවා

යුද හමුදාපති කියයි
සිරිමෙවන් කස්‌තුරිආරච්චි
හමුදා නිළ ඇඳුම් අඳින කිසිදු නිලධාරියකුට හෝ සෙබළකුට දේශපාලන කටයුතුවලට සම්බන්ධ වීමට අයිතියක්‌ නැති බවත් එසේ සම්බන්ධ වුවහොත් ඔවුන්ට එරෙහිව දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන යුද හමුදා සේවයෙන් ඉවත් කරන බවත් යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ජගත් ජයසූරිය පැවැසීය.යුද ජයග්‍රහණයට ධෛර්යයක්‌ හා ශක්‌තියක්‌ දෙමින්
ජනපති හා ආරක්‍ෂක ලේකම් යුදබිම සිටි සෙබළුන්ගේ
අවශ්‍යතා සොයා බැලූ අයුරු මා පෞද්ගලිකව දන්නවා

යුද හමුදාපති ලූතිනන් ජෙනරාල් ජගත් ජයසූරිය
සිරිමෙවන් කස්‌තුරිආරච්චි
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ දේශපාලන නායකත්වයත් ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ සාර්ථක මෙහෙයවීමත්, යුද්ධය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා යුද හමුදාවට ධෛර්යයක්‌, ශක්‌තියක්‌ වූ අන්දම වන්නි ආඥපති වශයෙන් සිටියදී තමා පෞද්ගලිකවම අවබෝධ කරගත් බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ජගත් ජයසූරිය පැවැසීය.

--------------------

t;fldg fï ukqiaihd fï lrkafk rdcmlaI,g frÈ wmq,a,k tlo@


Lankadeepa - October 30, 2009je|jegqK;a m,lajqfKa keye
uqyqog mekak ñksydg fmd¨ m%ydrhla
niaj,g yd fldÉÑhg .,a .eiSfuka miqj nïn,msáh ÿïßhfmd, wi,ska uqyqog mekafka hehs lshk mqoa.,hl=g È. fmd¨j,ska fofokl= myr fooa§ Tyq je|jegqKq wdldrh oelafjk úäfhda mghlaà'Mka'M,a rEmjdyskfha úldYkh úh'
;udg myr fkdfok f,i ne.Em;afjoa§ Tyqg myrfok wdldrh tys Èiaúh' tu fofokd myr fooa§ ;j;a flkl= n,d isá njo tys oelafõ' bkamiq Tyq Èfha .s, uqqyqÿ m;af,a mdfjk wdlrh;a ñhf.dia uqyqfoa isá wdldrh;a Èiaúh'
----------------------------
---------------------
Y%S ,dxflah wNsudkh''''
lsßn;a ldmq cd;shlska ;j fudkjd n,dfmdfrd;a;= fjkak o


Lanka Truth - October 20, 2009


ආරක්ෂක ප්‍රධානීන්ට ජීවිතාන්තය දක්‌වා ආරක්ෂාව
දීමට පනතක්‌ ඕනෑ - අනුර දිසානායකගෙන් විශේෂ
 ප්‍රකාශයක්
ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාට,හිටපු යුද හමුදාපති
නාවිකහමුදාපති සහ වර්තමාන ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්ටජීවිතාන්තය 
දක්‌වා ආරක්‍ෂාව ලබාදීමට පනතක්‌ ගෙන එන්නැයි ඉල්ලමින් ජනතා 
විමුක්‌ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීකණ්‌ඩායම් නායක අනුර කුමාර 
දිසානායක අද (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌ කළේය.
-----------------
mqÿu wdorhlafk yuqodfj whg ;sfhkafk'''''

88-89 urkafk ke;sj b;sßlrmq yskaoo fldfyo

b,a uy iurej;a yuqodm;Ska j wdrdê;fhd úÈyg 
f.ke,a,d lrd kï mxldÿhs''''

Lanka Truth Add - October 27, 2009 & Divaina - September 18, 2009


iema;eïn¾ 18
අන්තරේ සහෝදරයන් නිදහස්‌ නොකළහොත්අඛණ්‌ඩ ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමු වෙනවා


අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්‍ෂු බල මණ්‌ඩලය
ප්‍රභාත් විතාන
දැනට අත්අඩංගුවේ පසුවන අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්‌ඩලයේ කැඳවුම්කරු උදුල් ප්‍රේමරත්න ඇතුළු සහෝදරයන් 15 දෙනා නිදහස්‌ නොකරන්නේ නම් ඊට එරෙහිව සමස්‌ත විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය පද්ධතියම අඛණ්‌ඩ ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමු කරවන බව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්‍ෂු බල මණ්‌ඩලයේ කැඳවුම්කරු නාමල් ඔය ආනන්ද හිමියෝ පැවසූහ.
------------------------

,dxlSh YsIH jHdmdrhg .sh l<''''


wfka yduqÿrejfka wLKav fkfï''''Th Woaf>daIKh;a Wÿ,a ifydaorhd ysf¾ od,d ojia 40 lg miafi'''

Lanka Truth - October 27, 2009

සෞඛ්‍ය ඇමැතිට ඉන්දියාවෙන් සම්මාන ආචාර්ය පදවියක්
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සභාපති පදවිය හොබවන වත්මන් ආණ්ඩුවේ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාට ඉන්දියාවෙන් ආචාර්ය පදවියන් ලැබී ඇත. මෙම ආචාර්ය පදවිය ලැබී ඇත්තේ ඉන්දියාවේ චන්ද්‍රකාර් ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය විද්‍යා ඇකඩමියෙනි. සිරිපාල අමාත්‍යවරයාට ඉන්දියාව විසින් ලබා දී ඇත්තේ ආචාර්ය නරසීහ රාඕ ජාත්‍යන්තර සම්මානය හා ගෞරව සම්මාන උපාධියකි. මේ පිළිබඳ නිවේදනයක් නිකුත් කරන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසන්නේ මීට පෙර කිසිදු ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට මෙම සම්මානය හිමිව නැති බවයි. 
----------------


.Ekq .ek yß fldñia .ek yß fjkak ´fk'''''


Email - October 23, 2009mdGlfhla tjd ;snqKs

Silumina - October 25, 2009 & Lankatruth - September 25, 2009


Silumina Editorial

ගෞරවාන්විත භාරකරුවා රජකු සේ ඉතිහාස ගතවෙයි


ජනාධිපතිතුමාට මිනිස්සු රජතුමා යැයි කියති. එසේ සඳහන් තොරණ, බැනර, පෝස්ටර් රට පුරා ප්‍රදර්ශනය වෙයි. එහෙත් තමා රජකු නොව ජනතාවගේ ආදරණීය භාරකරුවා පමණකැයි ජනාධිපතිතුමා කියා සිටී.
සේ නම් ජනතාව “රජතුමා” යැයි කියන්නේ ඇයි?
සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ හැටි එහෙමය. තමන්ට වඩාත් ආදරය දක්වන්නන්හට ඔවුහු “රත්තරන්” කියා කියති’ “රත්තරන් අම්මා” “රත්තරන් දුව“ “රත්තරන් පුතා” යනාදී යෙදුම් වහරට එක්ව තිබෙන්නේ ඒ අනුවය.

අපේ දේශයේ සැබෑ අයිතිකරුවන් වන්නේ බාල පරම්පරාවය. මේ දේශය ඔවුන්ගේය. අපි එය ඔවුන්ගෙන් ණයට ඉල්ලාගෙන ඇත්තෙමු. අප කළ යුත්තේ ඒ දේශය ඉල්ලාගත් තත්ත්වයෙන් හෝ වඩාත් සංවර්ධනය කොට මතු යම් දවසෙක ඔවුන්ට භාරදීමය. එය එසේ කළ හැක්කේ දේශයට මෙන්ම දේශයේ මිනිසුන්ට ආදරය කරන්නකුට පමණි. මෙසේ භාරකරුවා දේශයට ආදරය කරන්නකු නම් ඔහු ආදරණීය භාරකරුවකු වේ.

Lankatruth

"මම කැලණියේ අයිතිකාරයා" මර්වින් කියයි
කැලණියට ප්‍රවේශවන කොළඹ-නුවර ප්‍රධාන මාර්ගය හරහා ඉදි කර ඇති පුවරුවක මර්වින් සිල්වා මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ තමන් කැලණිය ප්‍ර‍දේශයේ භාරකරු නොව අයිතිකරු බවයි. මෙම පුවරුවේ දක්වා ඇති පරිදි "ආචාර්ය මර්වින් සිල්වාගේ සංකල්පයක් - ඔබ, මම කැලණියේ බාරකරුවන් නොව - අයිතිකරුවන්ය" යනුවෙන් සඳහන් කර ඇත. මෙහි ඇති විශේෂය වන්නේ මෙසේ බාරකරුවන් නොව අයිතිකරුවන් යනුවෙන් කර ඇති සඳහනේ පසෙකින් දැක්වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ හා මර්වින් සිල්වා මහතාගේ ඡායාරූපයි.
-------------------
yß yß oekqhs f;arefka'''''u¾úhd ;du fmdä tld

Lankaenews - October 12, 2009

wêlrKh z,xld B ksõiaZ l;=jre uqod yÍ
^,xld B ksõia -2009'Tla'12" m'j'12'45& z,xld B ksõiaZ l¾;D yd m%jD;a;s l¾;Dg tfrysj ñßydk fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk wxYh u.ska fuf;la lr we;s mÍCIKj,§ fï fofokdg tfrysj lsisÿ idlalshla wkdjrKh ù fkdue;s nj .xf.dvú, ufyaia;%d;a wêlrKhg fmd,sish wo ^12& bÈßm;a l, jeäÿr jd¾;dj i,ld neÆ ufyaia;%d;a jika; ðkodi uy;d úiska udOHfõ§ka fofokd uqod yßk ,È'
----------------------

o; ldf.k fyõfj w;awvx.=jg fkdf.k bkak fldÉpr kï lfâ hkak ´fko lsh,d

Lankaenews - October 13, 2009

fckrd,ag ;j;a úYd, ld¾hhla 
lrkak ;sfhkjd( wms ta fjkqfjka 
iQodkï -cúfm
^,xld B ksõia -2009'Tla'13" m'j'6'55& wms ys;kjd ckrd,a ir;a 
f*dkafialdg rg;a ck;dj;a fjkqfjks ;j;a úYd, 
ld¾hNdrhla lrkakg ;sfnk nj' ck;d úuqla;s fmruqK 
ta fjkqfjka ls%hdlrkakg iQodkï njo cúfm md¾,sfïka;= 
lKavdhfï kdhl wkqr l=udr Èidkdhl uy;d m%ldY lrhs'

Tyq tfia mejiqfõ fm!oa.,sl .=jkaúÿ,s kd,sldjla iuÕ 

wo ^13& meje;s foaYmd,k jevigyklg iyNd.S fjñks'
--------------------
u< fial'''''' Th lshkafk ;j;a ixydrhla 
.ek o@ .,algia tllaj;a .;a;kï ld¾hNdrh 
bIag lrhs


Divaina - October 12, 2009

ගුවන් හමුදාව වවුනියාවේ කළුගල් වැඩපළක්‌ අරඹයි

දිනසේන රතුගමගේ

උතුරු වසන්තය වැඩපිළිවෙළ යටතේ රජය විසින් ආරම්භ කොට ඇති විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය කළුගල් ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමදාව විසින් වවුනියාව මනියර්කුලම ප්‍රදේශයේ කළුගල් වැඩපළක්‌ ආරම්භ කොට තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් මහා පරිමාණයෙන් ආරම්භ කොට ඇති මෙම කළුගල් ව්‍යාපෘතියෙන් උතුරු දුම්රිය මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට අවශ්‍ය කළුගල් ද, යාපනය - මහුනවර ඒ 9 මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්‌කරණ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කළුගල් ද ඊට අමතරව උතුරු ප්‍රදේශයේ සිදුකෙරෙන විවිධ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කළුගල් ද සපයා දීමට පියවර ගෙන තිබේ.
------------------

l¿ .,a ;uhs lvkak fjkafk wdfh;a mrïmrdjla ke.sák lxW3lanka - October 11, 2009 and Lankasri - October 12, 2009

රත්නසිරි වික්‍රමනායකගේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ‘රුවන් වැකි‘
මේක මාර මගුලක් නේ. ක්ලින්ටන් නෝනට මොනිකා ගැන අමතක වෙලා. වීදුරු ගෙවල්වල ඉඳගෙන අනෙක් අයට ගල් ගහන්න කලින් තමන්ගෙ ගෙදර හදාගෙන ඉන්න ඕනැ.
-අගමැති රත්නසිරි වික්‍රමනායක 2009 ඔක්තෝබර් 7දා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවයේ සුභාරතී වැඩසටහනේදීAmerica drastically condemns Sri Lanka Prime Minister’s opinion
[ Monday, 12 October 2009, Lankasrinews]
United America has condemned the opinion stated by Sri Lanka Prime Minister Ratnasiri Wickramanayke in regard to American State Secretary Hilary Clinton. In regard to this Sri Lankan Ambassador for America Jaliya Wickramasooriya was called personally to the American State Department, had was given the dissatisfaction.
---------------------

wefußldfjÈ;a lK w;aik .ykak fjhs jf.a


W3Lanka - October 12, 2009 and Lankanewsweb - October 08, 2009


ජනාධිපති වෙනුවෙන් හේමකුමාර ගිනි තියාගන්න යයි

(2009 ඔක්තෝබර්  12 - W3Lanka)එක්‌සත් ජාතික පක්‌ෂය හා සෙසු‌ පිරිස්‌ එකතු වී ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‌ෂ මහතා සහ රණවිරුවන් යුද අධිකරණය වෙත ගෙන යෑමට උත්සාහ දරන බව ද වසර 32 ක්‌ පැවති කුරිරු ත්‍රස්‌තවාදය රටින් තුරන් කොට රට එක්‌සේසත් කර අඛණ්‌ඩ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක්‌ රටට හඳුන්වාදුන් මහින්ද රාජපක්‌ෂ මහතා සහ රණවිරුවන් යුද අධිකරණයට ගෙන යෑමට උත්සාහ කළොත් එයට විරුද්ධව මේ රටේ ලක්‌ෂ ගණනක්‌ ජනතාව ජීවිතවලට ගිනිතියා ගැනීමට සූදානම් බව ද ඒ ජනතා පෝලිමේ පළමු වැනියා හේමකුමාර නානායක්‌කාර බව ද කෘෂිකර්ම ඇමැති හේමකුමාර නානායක්‌කාර මහතා පසුගියදා ඇල්පිටියේ නව බස් නැවතුම්පොළක් විවෘත කිරීමේ උත්සවයකදී පැවැසීය.
zzrdcmCI cqkagdj rKúrejkaf.a ch.%yK mslafmdlÜ .y,dZZ - ux., iurùr
1998 § frdaïia iag%eáhqÜ .súiqu frdïfha § bÈßm;a l,d' 2002 cQ,s 01 jeks od bkag¾keIk,a
ls%ñk,a fldaÜ .súiqu ;=,ska hqO wêlrKh fko¾,ka;fha msysgqjkak ;SrKh l,d' fï jk úg
rgj,a 110 la fï hqo wêlrK kS;sh ms,sf.k ;sfhkjd' kuq;a 2002 § ,xldjg;a fuhg iïnkaO
fjkak lsh,d wdrdOkd lroa§ tjlg ysgmq w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d th m%;sfCIam l,d'
t;=ud m%ldY lf,a wfma rfÜ flfkla jrola lf,d;a" wfma rg ;=<§u o~qjï l, yels Yla;su;a
iajdëk wdh;k ;sfnk nj;a" wdishdfõ merKsu m%cd;ka;%jd§ rg YS% ,xldj nj;a m%ldY lr tu
.súiqug w;aika lrk tl m%;sfCIam l,d'

Bg miqj 2005 §;a pkaøsld l=udr;=x. uy;añhf.ka yd ,CIauka lÈr.du¾ uy;df.ka fï
.súiqug w;aika lrkak lsh,d b,a,Sula l,;a wms idlÉPd lr,d rks,a úl%uisxy uy;auhd .;a;
;Skaÿju wr.;a;d' Bg miafia 2006 § uu úfoaY weue;s jYfhka lghq;= lroa§ fï fhdackdj
wdj;a uu;a th m%;sfCIam l,d' fï ksid ;uhs uyskao rdcmCI uy;a;hdj cd;Hka;r hqo
wêlrKhg f.kshkak neß' ta ksid uyskao rdcmCI yßkï l, hq;af;a" rks,a úl%uisxyf.a;a"
pkaøsld l=udr;=x.f.a;a" ,CIauka lÈr.du¾f.a;a uf.a;a msx;+r .y,d yeuodu Wfoag myKla
m;a;= lrk tlhs'

--------------------


ux.,h we;a; fjkak we;s lsh, ;sfhkafk''fudlg nh fjkako fï lsh, ;sfhk úÈyg'''''

Dinamina - October 09, 2009 and Lankanewsweb - October 06, 2009


හදිසි නීතිය වැඩි ඡන්ද 70කින් සම්මතයි

හදිසි නීතිය තවත් මාසයකින් දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 70 කින් පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඊයේ (8) සම්මත විය.
යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 82ක් ද විපක්ෂව ඡන්ද 12 ක්ද ලැබිණි. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු විපක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළහ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඡන්දය දීමෙන් වැළැකී සිටියේ ය. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සභා ගැබෙහි නොසිටියහ.


zztaldêm;s;ajhg tfrysj ish¨ m%.;sYS,S n,fõ.
talrdYS úh hq;= ld,h t,ô,dZ
- ux., iurùr

Tyq fuu ldrKh wjOdrKh lrkq ,enqfõ" isr o~qjulg hg;a fldg isák m%ùK udOHfõ§ fÊ' ;siaikdh.ï uy;d iy ßudkaâ Ndrfha miqjk wka;¾ úYaj úoHd, YsIH n, uKav,fha le|jqïlre Wÿ,a fma%ur;ak yd wfkl=;a iriú isiqkaf.a ÿliem fidhd ne,Su i|yd wo ^06& miajrefõ je,slv nkaOkd.drhg .sh wjia:dfõ§h'
---------------------

ux., wf;a Wÿ,g á,aúka hejQ igyk

Wÿ, ifydorhd" wms yÈis kS;s Pkafo fj,dfj md¾,sfïka;=fjka ke.sg,d hkak ;Srkh lr,d ;sfhkjd foaYmd,k ;Skaÿjla Wv' fudfll=gj;a u;la Wfka kE ;uhs' tA;a Th ifydorhd T;k bkak tl fï fj,dfj wfma mËhg ;sfhk tlu wdvïnrh' tal yskaod ;j álla w,a,x bkak' ljqre yß fïl wjia:djdoh lsh, lshkjkï tal wêrdcH n,fõ. yomq l:djla'

iqis,a whshdDinamina - October 12, 2009 and National Post - October 09, 2009


නොබෙල් සාම ත්‍යාගයට සුදුස්සා ජනපති මහින්ද

කැනඩාවේ ‘නැෂනල් පෝස්ට්’ පුවත්පත කියයි

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සඳහා සුදුසුම පුද්ගලයා අමෙරිකානු ජනාධිපති බරක් ඔබාමා නොව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ බව කැනඩාවේ නැෂනල් පෝස්ට් ඉංග්‍රීසි පුවත්පත පෙන්වා දෙයි.
-------------------------------
Jonathan Kay: Giving Barack Obama the Nobel peace prize is ridiculous


The only nation that fits the bill is Sri Lanka. And the reason for that is a ruthless military campaign waged by President Mahinda Rajapaksa against a militarized Tamil death cult known as the Tamil Tigers. This conflict has taken nearly 100,000 lives since it began three decades ago. But Rajapaksa ended it definitively at one stroke, killing or capturing virtually the entire Tiger leadership. It is one of the only times in the history of modern warfare that a guerrilla/terrorist movement has been utterly destroyed in such a fashion. Overnight, war became a stranger to Sri Lanka.
Sounds like a pretty good candidate for a “peace” prize, don’t you think?
But of course, actually making peace is not what this nominal peace prize is about. It’s about going through the motions of pursuing peace in a touchy-feely UN-approved way.
Mr. Rajapaksa has done some fairly nasty things en route to destroying the Tigers — including imprisoning and perhaps even killing pesky journalists and human-rights activists. More importantly (from a Scandinavian point of view), Mr. Rajapaksa committed an unpardonable foreign-policy sin en route to his victory: flouting “multilateralism.” Which is to say that he ignored the bien pensant voices from abroad urging him to let the Tigers go just as the Sri Lankan military was about to administer the coup de grace. Had he listened, the war would continue to this day.

---------------------------


isxyf,ka lshjk mdGlhkaj ndf.g wekaoùu' ,smsfhka fldgila muKla wrka l:dj yok fudjqka" Tjqkf.a bx.%sis mqj;am;a j, fujeks oE m,fkdlr;s'

Divaina - October 11, 2009වන්නි හමුදා නිලධාරීන්
යුද අපරාධකරුවන් කිරීමේ 
2
වැනි කුමන්ත්‍රණය හෙළිවේ
කීර්ති වර්ණකුලසූරිය
මෙරට ආරක්‍ෂක හමුදාව ද්‍රවිඩ සිවිල් වැසියන් ඝාතනය කරන බවට සාවද්‍ය වීඩියෝ පටය බෙදාහැරීමේ යෙදුණු ජර්මනියේ ඡේඩී.එස්‌. සංවිධානය මෑතක්‌ වන තෙක්‌ම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි වෙස්‌මුහුණු දාගත් පිරිසකි.
ඡේඩී.එස්‌. සංවිධානය සහ ඊට අනුබද්ධ විදේශගත වූවන්ගේ ජාත්‍යන්තර ජාලය සහ ජෙකොඩම් නමැති ව්‍යාජ සංවිධාන එක්‌වී දියත් කළ එකී සාවද්‍ය වීඩියෝ පටය සම්බන්ධයෙන් අප විසින් අනාවරණය කිරීමත් සමගම ඔවුහු දැඩි ලෙස කලබලයට පත්වී ඇත.
මේ නිසා ඡේඩී.එස්‌. සංවිධානය මෙහෙයවන භීෂක කණ්‌ඩායම නිවේදනයක්‌ ප්‍රකාශයට පත් කරමින් තම සංවිධානය කළ ඉල්ලීමක්‌ නිසා රංජිත් හෙන්නායක ලොහ්බිලර්ගේ සංවිධානයට තාවකාලිකව ඔවුන්ගේ ලිපිනය භාවිත කිරීමට ඉඩ දුන් බවත් එකී විදේශගත වූවන්ගේ ජාලය සමග වෙනත් සබඳතාවක්‌ නැති බවත් පවසා ඇත.
මේ අතර ඡේ.ඩී.එස්‌. සංවිධානයේ සාවද්‍ය යුද අපරාධ කොන්ත්‍රාත්තුව භාරගනු ලැබුවේ දෙදෙනකුට පමණක්‌ සීමා වූ ප්‍රංශ කොටි එජන්ත එස්‌. වී. කිරුබාහරන් නමැත්තායි.
වන්නි මෙහෙයුම දියත් වූ සමයේ මේ ඡේ.ඩී.එස්‌. කණ්‌ඩායම විසින් මේජර් ජනරාල් ඩයස්‌ට එරෙහිව විවිධාකාර සාවද්‍ය චෝදනා නඟමින් කොටි නායකත්වය බේරා ගැනීමට උත්සාහ කරනු ලැබීය.
---------------


fca'ã'tia ixúOdkh m%p,s; lsÍfï j.lSu mpj¾Kl=,iQßh ndr f.k we;ehs nqoaê wxY fydhdf.k we;' Tjqkf.a jd¾;dfõ oelafjk mßÈ Tyq fca'ã'tia hkak i;shl§ Ndú;d l, jdr ixLHdj my; oelafõ'
i÷od 15
wÕyrejdod 12
nodod 18
n%yiam;skaod 11
islrdod 14
fikiqrdod ^isysfhka b| ke;&
bßod 31

Dinamina - October 06, 2009

දුටුගැමුණු - විජයබා යුගය දැන් නැවත එළැඹී තිබෙනවා

-ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක
පොතපතින් පමණක් දුටු ඒ ගැමුණු විජයබා යුගය අද අපට ජීවමානව දැකගැනීමට ලැබී තිබෙන බව පාරිසරික හා ස්වභාවික සම්පත් ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවැසීය.
ඒ මහතා එසේ පැවැසුවේ කැස්බෑව ශාසනාරක්‍ෂක මණ්ඩලයේ ලේඛකාධිකාරී හොන්නන්තර ශශ්‍රී විජයසුන්දරාරාමාධිපති හල්විටිගල යසස්සී හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි එම විහාරස්ථානයෙහි පසුගියදා පැවැති අටවිසි බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කිරීමේ පුණ්‍යෝත්සවයේදීය.
ඇමැතිවරයා එහිදී තවදුරටත් මෙසේ ද පැවැසීය.
අපේ පාරිසරික හා ස්වාභාවික සම්පත් අමාත්‍යාංශයට 2008 වසරේදී අටවිසි බෝධීන් වහන්සේ 100 නමක් රෝපණය කිරීමට හැකි වුණා. අපේ ඉලක්කය 2010 වසරේදී අටවිසි බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කිරීම 500 නමක් දක්වා වැඩි කිරීමටයි.
---------------------------

cd;shla kï isxy, muKhs
wd.ula kï nqoaOd.u muKhs
.yla kï ta fnda.i muKhs

-f.da;s%l mdG,S pïmsl rKjl


Divaina - October 05, 2009

අනර්කලී අනුර කුමාර දිසානායකට එරෙහිව 
නීති පියවර ගන්නා බව කියයි
ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත
ප්‍රසිද්ධ දේශපාලන රැස්‌වීමකදී තමා සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ අපහාසාත්මක ප්‍රකාශයකට එරෙහිව ජනතා විමුක්‌ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට තමා තීරණය කර ඇතැයි එක්‌සත් ජනතා නිදහස්‌ සන්ධානයේ ගාලු දිස්‌ත්‍රික්‌ මන්ත්‍රීධූරාපේක්‌ෂිකා අනර්කලී ආකර්ෂා මෙනවිය "දිවයින" ට පැවැසුවාය.
-------------------------

wkqr whshd Thd fndre lSkjd yÍhg''''Öma ciaáia udñg hs kdu,af. ;d;a;sghs lsh,d hjkjd úiailg'''ke;a;ï wfma uq;= whshg lsh, w;a foflkau fjä ;Skjd

Lankaenews - October 06, 2009

,nk jirg wh jehla kE( leìkÜ ;SrKhla
^,xld B ksõia -2009'Tla'06" m'j'9'30& ,nk jir i|yd bÈßm;a l< hq;= rcfha wh jeh fjkqjg w;=re iïu; .sKqula mdß,sfïka;=jg bÈßm;a lr wkque;sh .ekSug wo iji meje;s wdKavqfõ úfYaI leìkÜ uKav, yuqjl§ ;SrKh lr we;ehs z,xld B ksõiaZ fj; jd¾;d fõ'
----------------------

leìkÜ tl ;shkak;a biair uq,skau leìkÜ ;Srk oekqï ÿkafk wfma úu,a ydohfk'''yß oiaihd''fldfyka yß weysÑp tlla Tlafldagu l,ska t,shg odkak'''


Divaina - October 05, 2009

නැගණියගේ වියදමින් 
ඇයට නිවෙස්‌ තැනීමට බැරිද
ආරක්‍ෂක ලේකම්
නෝමන් පිළිහවඩන
දෙනියායේ ඇතිවූ සිද්ධිය පිළිබඳ ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගෙන් අප කළ විමසීමකදී හෙතෙම කියා සිටියේ දෙණියායේ පදිංචි තම නැගණිය වසර කීපයක්‌ තිස්‌සේ එහි ජීවත්වෙන බවය. කොළඹ හතේ ජීවත්වෙන විපක්‍ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් අපි ඔවැනි ප්‍රශ්නයක්‌ නැඟුවොත් ඔහු දෙන පිළිතුර කුමක්‌ද? අපේ නැගණියගේ වියදමින් ඇයට නිවෙස්‌ තැනීමට බැරිද.
-------------------------

m%Yafk ;sfhkafk ke.kshf. wdohu .ekfk' ke.kshf. wdodhu''wdkavqfj .eys,a,fka '''' f,dia wekac,sia j, fmg%,a fIâ tfla jev lrmq ydohd wd' f,a' fj,d udi foflka fvd,¾ ñ,shk 15 lg f.hla .;af;;a tfyufka'''''

Divaina - October 05, 2009

හිලරිගේ ප්‍රකාශය අත්වැරදීමකින්
සිදුවුවක්‌ බව දැන් ඇය පිළිගෙන
නෝමන් පලිහවඩන

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්‌තවාදය මර්දනය කිරීමේදී ස්‌ත්‍රී දූෂණයන් සිදු කළේ යෑයි ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්‌ලින්ටන් කළ ප්‍රකාශය අත්වැරැද්දකින් සිදු වූවක්‌ බව එම ලේකම්වරිය දැන් පිළිගෙන ඇතැයි රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක්‌ "දිවයින" ට ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.


l;=jelsh
හිලරි ක්‌ලින්ටන් දුටු නපුරු සිහිනය


යුද්ධය පැවැති කාලයේදී ස්‌ත්‍රී දූෂණය යුද අවියක්‌ ලෙස යොදා ගැනීම ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදු විනැයි ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්‌ලින්ටන් පවසා තිබේ. මේ ගැන අප තුළ මහත් විමතියක්‌ හටගෙන තිබේ. පළමුවෙන් ම කිවයුත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධයට කුලී හේවායකුගේ මට්‌ටමින්වත් බිල් ක්‌ලින්ටන් සහභාගි නොවූ බවය. එබැවින් මොනිකා ලුවින්ස්‌කි සිද්ධිය වැනි ලිංගික අපහරණ මෙහි සිදුවීමට ඉඩ නැත. සිය ස්‌වාමිපුරුෂයාගේ අව කල්ක්‍රියා නිසා ක්‌ලින්ටන් මැතිනිය දකින ස්‌වප්නයන් තුළ ස්‌ත්‍රී දූෂණ ජවනිකා නිතර තිබෙනවා විය හැකිය. එබැවින් ආරක්‍ෂක මණ්‌ඩලයේ රැස්‌වීම පැවැත්වෙන විට හදිසියේම පීලි මාරුවකට ලක්‌ වූ ඇය ස්‌ත්‍රී දූෂණ ගැන කතා කළා විය හැකිය. ධවල මන්දිරයේ සීමාවාසික පුහුණුවකට පැමිණි සිය දියණියක වැනි වූ මොනිකා ලුවින්ස්‌කි අපහරණය කිරීමට විරුද්ධව හිලරි ක්‌ලින්ටන් කිසි විටකත් කතා කළේද? එසේ කළ බවට කිසිදු ආරංචියක්‌ අපට නම් නැත. එබැවින් ක්‌ලින්ටන් මැතිනිය නන් දොඩවන බව සිතීම හැර වෙන යමක්‌ උපකල්පනය කිරීමට අපට හැකියාවක්‌ නැත.
---------------------------

äh¾ ñiag fkda-uEka"
ug;a l,ska wefußldkqq rdcH fomd¾;fïka;=j Tng lreKq meyeÈ,s lr§u .ek mqÿuhg m;aùñ' uu lr je/oafoa ;ru f;areï .sfha Tn,df.a m%Odk l;= ;=udf.a l;=jelsh lshùfuka miqjh' tjka jeo.;a wdo¾Yu;a m%ùk ukd yslaóula we;s f.!rjkSh m%Odk l;=jrfhla isàu .ek Tn,d wdvïnr úh hq;=h' uf.a yî ì,a wefrkak Th jefâ lrkak mq¿jka flfkla Th rfÜ ke;s nj Tyqf.ka oek .;sñ' Tyq TÉpr ì,a .ek okafka myq.sh iqkdñ ld,fha ì,a ,xldjg wdmq fj,dfj m%Odk l;= ;=udf.a f.orj;a .shdoehs ug ielh' lD; .=K ie,lSula jYfhka fï iu. tjk úials fnda;,h m%Odk l;= ;=udf.a fod,ÿl ixis£ug frdaia lrmq l=l=,a wkavla iu. fndkak'
wm-lS¾;s lsõj;a ke;;a ùÿre j, ioafog T;kg úÿ,s fõ.fhka tk nj oksñ' l=od¾ fjkak ojfiu .yk ksid isysfhka ysáfhd;a ú;rla uQäfhka tlla fokak'
uu ys,ß

Lankanewsweb - October 4, 2009hqO yuqod 60 ixj;airh
Tndud Èjqreï ÿka oji

-------------------------------

wjOdkh mqgq j,gh'
tl iudk mqgq fma,shla fkdue;sùu" ;=kajk f,dalfha rgl rfcla mqgqfjka mjd by,ska jecöfï ukao udkisl;ajh hs' fuh ixúOdhlhska f.a jro hehs mejish yel' tfia fkdjkafka fujka iuhl Tjqko hy;ska Ôj;aùu wfmaËd lrk neúks'
Divaina - Agust 23, 2009 & Lankaepuwath - September 22, 2009


'හික්කා' නිරුවත් කළ කාක්කෝ රිමාන්ඩ්

සැප්.22: (Lankaepuwath) හික්කඩුව වෙරළ සැණකෙළියේ (Hikka) බව හැගවෙන ආකාරයට ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරන ලද ඡායරූප ඉන්ටර්නෙට් හරහා ප්‍රසිද්ධ කිරීම සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරිණ.
කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී අදාළ සැකකරුවන් සිව් දෙනා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණේ, ලබන මස 6 වැනිදා දක්වා ය.

Èjhsk wf.dai;= 23
හික්‌කඩුව වැල්ලේ.. මෙන්න හෙළු වැල්ලේ!
බුලිත ප්‍රදීප් කුමාර
හික්‌කා 2009 ට පැමිණි ඉතා විශාල පිරිසක්‌ කොළඹ ඉහළ පවුල්වල අය බව නිසැකය. එහෙත් ඒ අතර සාමාන්‍ය සමාජ ස්‌ථරවල තරුණ තරුණියෝද විශාල ප්‍රමාණයක්‌ සිටින බව මේ ඡායාරූපවලින්ම ඔප්පු වී යනවා ඇත. ගෙවල් දොරවල් වලින් එළියට බසින්නට එතරම් නිදහසක්‌ නොමැති මේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ මේ ගමන යන්නට මොන තරම් බොරු බේගල් නම් තම අම්මල තාත්තලාට කියන්නට ඇත්ද.
හොඳ දෙයක්‌ කරන්නට ගොස්‌ බේගල් කීවාට කමක්‌ නැත. එහෙත් කර ඇති කර්තව්‍යයේ තරම මේ ඡායාරූප ඔබට කියා පානු නිසැකය.
----------------------------

t;fldg nq,s;'''
nq,s;j wekaÿj lsh, fï whg u o~qjï fohso okafk kE'
wehs uy f,dl= cd;sl m;a;f¾ fk thd jev lrkafk'
Defence.lk - October 01, 2009


ජාතික විජයග්‍රහණය සංකේතවත් කරන ප්‍රථම ස්තූපය අනුරපුරදී ඉදිවෙයි

ජාතික විජයග්‍රහණය සංකේතවත් කෙරෙමින් ස්ථූප නවයක් ඉදිකිරීමට මේ වන විට කටයුතු යොදා ඇති අතර, ඒ අතරින් ප්‍රථම ස්ථූපය අනුරාධපුර පූජා භූමි ප්‍රදේශයේ ඉදිකෙරේ.
අනුරපුර ඓතිහාසික පූජා භූමිය වෙත ඊයේ (සැප්තැම්බර් 30) පැමිණි ජනාධිපති තුමා ජයශ්‍රී මහා බෝ සමිඳුන් වැඳ පුදා ගෙන ආශිර්වාද ලබාගත්තේය.
------------------------
zod.eí uyd jeõ nekafoa kqUhs mqf;a''Z
''''''''''u;la Wfka ñkSure fm%auodi j

Dinamina - September 28, 2009


ජීඑස්පී ලැබුණත් නැතත් දේශීය කර්මාන්ත රැකගෙන

ජනතා ආරක්ෂාවට කැප වෙනවා

ජනපති මැදමුලන නිවෙසේ දී කියයි