A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Lankadeepa - September 14, 2009

ú/lshdj äx.la jeähs
úkS;d tï' .uf.a

/lshd ke;s msßia l%ufhka jeäfj;shs ck yd ixLHd f,aLk fomd¾;fïka;= o;a; fmkajd fohs' 2009 fojeks ld¾;=fõ§ ú/lshd m%udKh ishhg 6'3ls' uq,a ld¾;=fõ§ th ishhg 5'3 la úh' W;=re kef.kysr m,d;a yer wfkla m,d;aj,ska ,nd.;a o;a wkqj fuu ixLHd f,alk ksl=;a lrk nj fomd¾;fïka;=j lshhs' 2003 È ú/lshfjka fmf,k ck.ykfha m%;sY;h 8'1ls' th l%udkql+,j wvqù 2008 jkúg 5'2 la olajd wvqúh'
----------------------


zäx.Z meyeÈ,s lsÍu

2008 § ,xldfõ Y%u n,h ñ,shk 7'6 ls' jeä jqkq w.h .;aúg 1'0] ^6'3-5'3& ls' 2008 Y%u n,h i,lf;d;a wysñ ù .sh /lshd ixLHdj 76"000 muK fõ' fuh ld¾;=jl w.h hs' ld¾;=jla hkq udi 3 ls' fuf,iska u ú/lshdfõ w.hka mej;=kfyd;a wvqu ;rfï /lshd 304"000 jir w. jk úg ke;s fõ'

fï hk úÈyg Thska fírefkd;a we;sh'

1 comment:

 1. dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ

  - Không hay, cường giả Nhạc gia, bày trận.

  Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Cốc và Nhạc Liệt hai vị trưởng lão đại biến sắc mặt, trong nháy mắt chúng cường giả thuộc đội hộ vệ Kim Long đã bay lên bầu trời, đấu khí chuyển động, linh khí cũng trở nên nồng đậm, không gian ba vạn thước bao trùm trong kim mang.

  - Gầm gừ.

  Từng thanh âm gầm gừ vang rền trên không trung, lúc này đấu khí màu vàng của Toan Nghê Tộc tràn ngập, sau đó ngưng tụ thành sáu con Toan Nghê khổng lồ tới hơn vạn thước bay lên trên không trung, khí tức không hề kém hơn so với Long Đồ.

  Nhạc Thành khẽ hiện ra vẻ kinh ngạc, sáu con Toan Nghê này là do cường giả của Toan Nghê Tộc ngưng tụ, sáu trăm người ngưng tụ thành sáu con Toan Nghê, uy lực dĩ nhiên là không thể khinh thường.

  - Gầm gừ.

  ReplyDelete