A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Divaina, Lankaenews - Agust 06, 2009

tlu ojil oj,a isoaêh
හදිසි නීතිය මසකින් දීර්ඝ කිරිම වැඩි ඡන්ද 64 කින් සම්මතයි
කුෂාන් සුබසිංහ - අජිත් අලහකෝන්
හදිසි නීතිය මසකින් දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 64 කින් ඊයේ (06 වැනිදා) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය.ආණ්‌ඩු පක්‍ෂය සමඟ ජනතා විමුක්‌ති පෙරමුණ හදිසි නීතියට පක්‍ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂය ඡන්දය විමසන අවස්‌ථාවේ සභා ගැබේ සිටියේ නැත.tlu ojil Wfoa isoaêh
wka;f¾ le|jqïlre w;awvx.=jg

^,xld B ksõia -2009 wf.daia;= 06 fm'j'10'30& 
wka;¾ úYajúoHd, YsIH n, uKav,fha le|jqïlre W÷,a fm%aur;ak iy
fldU úYajúoHd, oDYH l,d mSGfha iNdm;s fcydka fikúr;ak hk uy;ajreka l=re÷j;a; fmd,Sish u.ska wo ^06& mdkaor w;awvx.=jg f.k we;s nj wka;¾ úYajúoHd, YsIH n, uKav,h mjihs'
--------------------
mdkaor ;ukaf. tldj yÈis kS;sh hgf;a u w;a wvx.=jg .;a;;a ,eÊcdjla keye oj,a yÈis kS;sh Èkjkak Pkafo fokjd1 comment:


 1. Từng đạo thanh âm gầm gừ vang lên, sau đó ba trăm cường giả của Nhạc gia cũng ngưng tụ một mảng kim sắc, tạo thành bốn con cự long màu vàng hơn vạn thước, mỗi con đều mang khí tức không hề dưới sáu con Toan Nghê kia.

  Nhạc Thành cũng biết, ba trăm cường giả của Nhạc gia thực lực mặc dù trên cường giả của Nhạc Thành nhưng cường giả Đấu Thánh thì khá ít, huống chi Long Đằng kia đã là bát tinh Đấu Thánh, số lượng cũng nhiều hơn người của Nhạc gia.

  Sáu con Todongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữan Nghê và bốn con cự long không ngừng phát ra tia sáng chói mắt, bắt đầu tiến lại đánh nhau, khí tức cường hãn tràn ngập bát phương tám hướng, mười con quái vật như muốn phá vỡ không gian.

  Lúc này người của Nhạc gia mồ hôi đã trở nên đầm đìa, tựa hồ như đã rơi vào thế hạ phong.

  Nhạc Thành chăm chú nhìn mười con quái vật ở trên trời kia, sáu con đang quấn quanh trên lưng bốn con cự long.

  ReplyDelete