A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

LankaeNews - September 16, 2009

àwhsäh wudkqIsl f,i myrÿka nj 
wêlrKhg lSjdg miqj /f.k 
f.dia h,s myr ÿkakd 
-iÕrd m%ldYl iisorka

^,xld B ksõia -2009'iema'16" m'j'3'00&
;udj 2008 ud¾;= 6 jk Èk ;%ia; úu¾Yk tallh u.ska w;awvx.=jg f.k wudkqIsl f,i myrÿka nj;a" tu myr§u ms,sn| 2008 cQ,s 13 fjks Èk fld,U ufyaia;%d;a wêlrKhg meñKs,s lsÍfuka miq ;udj ;%ia; úu¾Yk tallh kej; /f.k f.dia myrÿka nj;a" ;uqka lsisu wjia:djl iafjÉPdfjka lsisu mdfmdaÉpdrKhla ,nd fkdÿka w;r" ;%ia; úu¾Yk tallfha iyldr fmd,sia wêldÍ fld,a¨f¾ uy;d isxyf,ka igyka lr ;snQ ,shú,s lSmhlg ;udf.ka n,y;aldrfhka w;aika ,nd.;a nj;a" iiSorka uydêlrKh yuqfõ idlals foñka m%ldY lf

myr§fuka ;u isref¾ lju;a mj;sk le,e,a fmkaùug wêlrKfha§ iisorka W;aidy l< wjia:dfõ§ meñKs,a, mjid isáfha lñih .e,ùu wêlrKhg wmydihla jk njhs' miqj úksiqrejrhd ffjoH jd¾;dfjka th ,nd .kakd nj mjid lñih .,jd fmkaùug bv fkdÿkafka h'

 --------------
iiSorka '''nj,;a Woúh biairy Tfydu;a we÷ï .,jkjo''''ta f.d,af,d àwhsã tflka wy, oek.kSú .eyqjo keoao lsh,d'''

No comments:

Post a Comment