A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

LankaeNews - September 09, 2009

pïmsl rKjl weue;sjrhd wo ^09& ikaOdk ue;sjrK m%pdrl uOHia:dkfha meje;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ lshd isáfhaa fï t,U ;sfnkafka udOH ksoyi" udkj ysñlï" úY%du jegqm jeä lsÍu" úOdhl ckdêm;s l%uh wfydais lsÍu jeks l=vd l=vd lreKq .ek Woaf>daIKh lsÍfï ld,hla fkdj Y%S ,xldj wdishdfõ n,j;au rgla f,i ke.S isàfï uyd msïu mek .ekSfï wjia:dj hhso fiiq ish¨ lreKq fuu uyd wLHdkh ;=< nyd ne,Sug;a" w;S;fha wysñjQ wjia:d h,s .%yKh fldg .ekSug jevj¾ck" mslÜ fndaâ iy l=vqflavq ksfIaOkd;aul u; w;yer bÈßh ne,Sug;a ck;dj lghq;= l< hq;= hhso lSh'
-------------------
weu;s mÜgula yïn fj,d rdc miai f,jk fldg
udOH ksoyi
udkj ysñlï
úOdhl ckdêm;slu wfydais lsÍu
pqÜgx pqÜgx ldrkd fjk yeá

No comments:

Post a Comment