A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Lankadeepa - September 15, 2009cúfm ,smagka jgrjqfï

frdfïIa OkqIal is,ajd

zckudOH u¾okh fkdlrkqZ z17 jeks ixfYdaOkh jyd l%shd;aul lrkqZ m%cd;ka;%jdohg w; fkd;nkqZ jeks b,a,Sï uq,a lr.ksñka ck;d úuqla;s fmruqK fld,U ,smagka jgrjqu wi,§ wo msláka flf,ah' cúfm f,alï á,aúka is,ajd yd md¾,sfïka;= uka;%Sjrekajk úð; fyar;a" ìu,a r;akdhl" iqks,a y÷kafk;a;s uy;ajre Bg tlajQy'
------------------------------
'''lsÜgqj ldlafld fokafkla fufyu l;d fjkjd
zwmafma fï lÜáh oelal l,a' fldfydu mdr fydhd .;a;o ,smagka jgrjqugZ
zfï wr Èhjkakfj ueoafo uia .s,sk lSmfok;a bkafk' ux ys;=fj myq.sh ldf, yeÿfj fï f.d,a,kaf. wdKavqjla lsh,d' ioao ke;=j ysáh úÈygZ

No comments:

Post a Comment