A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

LanakeNews - September 18, 2009

zT,sïmsla l%Svd ;rejla W;=frka ìysfõjdZ -W;=f¾ l%Svd Wf<, wdrïN fõ
^,xld B ksõia -2009'iema'18" m'j'2'05& zT,sïmsla l%Svd ;rejla W;=frka ìysfõjdZ hhs W;=re m,df;a wdKavqldr Ô'tA' pkaøisß uy;d wo ^18& wdrïN jQ 2009 W;=re m,df;a l%Svd Wf,, ksñ;af;ka ksl=;a l, mKsjqvfhka m%d¾:kd fldg we;'
-------------------

fldfya ìysfjkak o Wkakefya'''' lS odyla ur, oeïuo lS odyla w;a wvx.=fj ;shdf.k jO fokjo'''',laI lShla l+vq lr, ;shka bkakj o@

No comments:

Post a Comment