A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

--------------------

ishmf;ys fm;s ishh imsf¾
ish .=fKks ulrkao bysf¾
rka flir i,d ke.s
isxyhdfkKs Tng
rKa lvqj uõ ìfuks ,enqfka

r;ak Y%S úiska ud¾áka úl%uisxy idys;HOrhdkkaf.a ckau Y; ixj;airh fjkqfjka ,shQ fuu by; moje, iqNdIa wfíúl%u kï ukqiaihd úiska wdrËl f,alïjrfhl= w.ue;s lrùug ruKfhys fhoùu'

isxyhd Tn rka lvqj
iqrf;ys oerE 
ism;l iqj| /¢
foaYfha wNsuka 
rKa flir ie¨
isxyhdfkKs

No comments:

Post a Comment