A day without laughter is a day wasted - Charlie Chaplin

_______________________________________________________________________________________

Dinamina -September 28, 2009


රජයට අයවැයක් ගෙන ඒමට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නෑ

- විමල් වීරවංශ


පාර්ලිමේන්තුවේ නිල කාලය 2010 අපේ‍්‍රල් මාසයේ අවසන් වීමට නියමිත බැවින් ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අයවැයක් ගෙන ඒමට රජයට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නොමැති බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.
මේ කාලය තුළ අතුරු සම්මත ගිණුමක් මගින් අදාළ අමාත්‍යාංශ සඳහා මුදල් වෙන්කර ගැනීම යෝග්‍ය බවද ඒ මහතා කීය.ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකින් පත්වන ඇමැතිවරු සංඛ්‍යාව කොතෙක් දැයි තීරණය කිරීම අපහසු බව පැවසූ ඒ මහතා වග නොකියන කාලයක අයවැයක් ගෙන ඒම නොකළ යුතු බවද ප්‍රකාශ කෙළේ ය. ඊයේ (27) බත්තරමුල්ල පිහිටි ජාතික නිදහස් පෙරමුණු කාර්යාලයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා එසේ කීය.
දැනට පවතින අමාත්‍යාංශ දෙස බලා මුදල් වෙන් කිරීම තුළත් විශාල ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් සිදු වන බව පැවසූ ඒ මහතා මහමැතිවරණයකින් පසුව පත්වන ඇමැති මණ්ඩලය කොතෙක් වේදැයි නිශ්චිතව කිව නොහැකි බවද කීය.
මෙයට පෙරද අයවැයක් සම්මත කර නැවතත් අයවැයක් ගෙන ඒමට සිදු වූ බව පැහැදිලි කළ වීරවංශ මහතා දෙවරක් අයවැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මුදල් නාස්ති නොකර නව ඇමැති මණ්ඩලය පත් වූ පසු අයවැය ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු බවද ප්‍රකාශ කෙළේ ය.
______________________________

uy rcd'''jdif,a fufyu lsõjdÆ¡¡¡
Tkak n,mka rdf,a'''.srd fmda;lhd ux lsõj tajf.ka wl=rla j;a jroaokafk ke;=j foid ndk yeá'''


Th jefâg uy .dkla hkjd fkdje

Lankadeepa - September 28, 2009

Ysrd‚ nKavdrkdhl
jevn,k w. úksiqre
fY%aIaGdêlrKfha fÊHIaG úksiqrejßhl jk wdpd¾h Ysrd‚ nKavdrkdhl jev n,k w. úksiqre jYfhka uyskao rdcmË ckm;s bÈßfha wo ^28& Èjqreï ÿkakdh' wfidal is,ajd w. úksiqre fko¾,ka;fha isjq Èk ks, pdßldjlg f.dia isáhs'--


1' ks,pdßldj ÿjhs nEkhs n,, tk tl ;ud''''
2' Tõ Tõ yiankaâ g rËK ixia:dfj iNdm;slu fmdâvla u§ jf.'' jev n,k tl;a je/oaola kEEE'''''

Lankanewsweb - Sept. 28, 2009 & Lankatruth - Sept. 24, 2009

fY%aIaGdêlrK úksiqrejkag foaYmd,k jrm%ido


 fY%aIaGdêlrKh ;ukafj; k;= lr .ekSu i|yd úYd,
 Wkkaÿjlska lghq;= lrk ckdêm;sjrhd
 fY%aIaGdêlrKfha m%OdkSka lsysmfofkl=gu foaYmd,k
 jrm%ido ,nd§ we;ehs wêlrK wud;HxY wdrxÑ ud¾.
 i|yka lrhs'ckdêm;sjrhdf.a kshuh u; w.úksiqre wfYdalo
 is,ajdf.a nEkdjk biqre nd,mgneÈ fko¾,ka;fha
 Y%s ,xld ;dkdm;s ld¾hd,fha fojk f,alïjrhd f,i
 m;alr ;sfí'
biqre nd,megneÈ hkq ysgmq ckdêm;s
 f,alï l=iqïisß nd,mgneÈf.a mq;djk w;r biqre
 újdy ù isákafka w.úksiqrejrhdf.a ÈhKsh iu.h'

m%isoaO jHdmdßl yeÍ chj¾Okf.a whs;shg yd
md,khg k;=j ;sî" fYa%IaGdêlrK ksfhda.hla
u; rchg mjrd .kq ,enQ YS% ,xld rCIK ixia:dfõ
iNdm;s OQrhg" fYa%IaGdêlrK úksiqre
wdpd¾h Ysrdks nKavdrkdhlf.a ieñhd jk m%§ma
ldßhjiï m;alsÍu
;=
fYa%IaGdêlrKhg n,mEï lr ;sfnk nj by;
wdrxÑ ud¾. jeäÿrg; i|yka lrhs'

පී.බී. යලිත් රාජ්‍ය සේවයට

පොදු ව්‍යවසාය ප‍්‍රතිසංස්කරණ කොමිසමේ සභාපති හා 
මහා භාණ්ඩාගාරයේ හිටපු ලේකම් ආචාර්ය පී.බී.ජයසුන්දරට 
රජයේ පදවි දැරිය නොහැකි යැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මීට 
කලින් දුන් තීන්දුව එහි සප්ත පුද්ගල විශේෂ විනිශ්චය 
මණ්ඩලයක් අද ඉවත දැමීය.

මේ අනුව ඔහුට රජයේ තනතුරු දැරිය හැකි යැයි අගවිනිසුරු 
ඇතුළු විනිසුරුවරු හය දෙනෙක් තීරණය කළහ. ශිරාණි 
තිලකවර්ධන විනිසුරුවරිය පමණක් ඊට එකඟ නොවුවාය.
කොළඹ වරාය සතු ඉඩමක් පෞද්ගලික සමාගමකට පැවැරීමේ 
ගනුදෙනුව දුෂිත යැයි කියමින් එවකට අගවිනිසුරු 
සරත් එන්. සිල්වා මහතා ඔහුට රජයේ තනතුරු දැරිය 
නොහැකි බව තීන්දු කළේය.

අගවිනිසුරු අශෝක සිල්වාආචාර්ය ශිරානි බණ්ඩාරනායක,
ශිරානි තිලකවර්ධනසලීම් මර්සුප්ජගත් බාලපටබැදි,
කේ. ශ්‍රී පවාන්පී.ඒ.රත්නායක යන විනිසුරුවරුගෙන් 
විනිශ්චය මණ්ඩලය සමන්විත විය.
----------------------------
Th ;sfhkafk weia mkdmsg m%;sM,'''

--------------------

ishmf;ys fm;s ishh imsf¾
ish .=fKks ulrkao bysf¾
rka flir i,d ke.s
isxyhdfkKs Tng
rKa lvqj uõ ìfuks ,enqfka

r;ak Y%S úiska ud¾áka úl%uisxy idys;HOrhdkkaf.a ckau Y; ixj;airh fjkqfjka ,shQ fuu by; moje, iqNdIa wfíúl%u kï ukqiaihd úiska wdrËl f,alïjrfhl= w.ue;s lrùug ruKfhys fhoùu'

isxyhd Tn rka lvqj
iqrf;ys oerE 
ism;l iqj| /¢
foaYfha wNsuka 
rKa flir ie¨
isxyhdfkKs

Divaina - September 22, 2009

l;=jelsh
පිල්ලෙයාන් හැරුණු විට අත් දෙකෙන්ම වෙඩි තැබීමට හැකි බව කීම ගමේ ගොඩේ සිටින මෝඩ චණ්‌ඩින් කසිප්පු භාගයක්‌ කට ගාගත් පසු කටගැස්‌ම පිණිස බැදපු කරවල කැබැල්ලක්‌ සොයා යන අතරමඟ සරම ඔසවා දොඩන පුරසාරමක්‌ හා සමාන ය. 
-------------------

wdfhu;a m%Odk l;D;=ud'''
,sh,d fjß fjkjo'''fjß fj,d ,shkjo ukaod


Lankanewsweb - September 21, 2009

w;a foflkau fjä ;shkak mq¨jka
ol=fKa ó,. uyweu;s uuhs - ksYdka; uq;=fyÜá.uzzfujr ol=Kq m,d;a iNdj ue;sjrKfhka jeäu ukdm
wrka miqjodu uu wfma uyrÊcqrefjda yïnfjkak .syska
ll=,afol jeo,d yß uyweu;slu .kakjd' uu
uyrc;=udf.a ñksfyla uu wjqreÿ 20la t;=udg
fiajhlr,d ;sfhkjd' ta ksid uu fuodmdr fydÈka fyda
krlska uyweu;s mqgqfõ jdä fjkjd' tal k;rlrkak
ksjg fmd,siam;sjrhdgj;a" ol=fKa fmd,Sisgj;a neye'
uu uyweu;s jqkqodu fmd,Sishg áll,lg ksjdvq fokjd'
fmd,Sisfha ksrej; fy,slr weÿï wkaokjd' ms,af,hdka
yereku w;a foflkau fjä ;shkak mq¨jka ol=fKka
ìysjk uyweu;s uu' tal fmd,Sisfha uy;ajre fydÈka
u;l;nd.; hq;=hs'ZZ hehs ol=Kq m,d;a iNdjg tlai;a
ck;d ksoyia ikaOdkfhka .d,a, Èia;%slalhg bÈßm;a ù
isák ckdêm;sjrhdf.a ióm;u f.da,fhl=jk ksYdka;
uq;=fyÜá.u m%ldY lrhs'

zzfmd,Sish jxpdj" ¥IKh yd m.djg hgfj,d' g%e*sla
fmd,Sish lghq;= lrkafka uxfld,a,ldrfhda úÈyg uu
uyweu;s mqgqfõ jdä fjk tl j,lajkak kskaÈ; f,i
lghq;= lrk fmd,Sishg mq¨jkalula keye'
.dvke.s,s" mqgq lsisu fohla fldka;%d;a § yokafka keye'
tajd mdie,a ixj¾Ok iñ;sj,g Ndrfokjd' .fï mdrj,a
yokak ñka bÈßhg fldka;%d;a fokafka keye' ta ish¨ lghq;=
úêu;a ie,eiaula Tiafia l%shd;aul lrkjd'
miq.sh iqkdñ wjia:dfõ Èidm;sjre i,a,sál .y.;a;d uu
uyweu;sjQ jydu tajd iïnkaOfhkao lghq;= lrkjd' uyck
Èkh nododjg muKla iSudlrkafka keye' i;sfha ojia 7u
uyckÈk njg m;alrkjd' ish¨ WmdêOdÍkag /lshd fokjd'
idudkH fm, iu;awh jD;a;Sh mqyqKq jevigyka j,g fhduqlrkjd'
Wiia fm, jev 4 iu;awhg kS;s Wmdêh yeo EÍug wjia:dj
we;slrkjd' ta i|yd fkdñf,a mx;s m;ajkjd' fydo ud¿ msgrg
hjkafka keye ol=fKa ck;djg lkak fokjd' uyskao Ñka;kh
wkqj ol=K kxkajd,Sfï m%;sm;a;s m%ldYKh bÈßi;sfha
ckdêm;s;=udg Ndrfokjd'
fujr ol=Kq m,df;a tcdm Pkao m%;sY;h 5]g niaikjd'
ol=fKa jeäu Pkao ch.%yKh
,ndfokafka wlaóuk wms fn,sw;a;g jeä Pkao m%;sY;hla
wms .kakjd'ZZ hehs
ksYdka; uq;=fyÜá.u fuu udOH yuqfõ§ jeä ÿrg;a mejeiSh'
----------------------------

fudyq kï l< yels whqre oelafjk Bfï,a ;=kla 
,eìk'


zl;dlrk rdcmlaIZ
zwdpd¾h ksYdka; uq;=fyÜá.uZ
zu¾úka uq;=fyÜá.uZ

Silumina - September 20, 2009

ආයුබෝ වේවා!
මහ රජාණෙනි...
ගීතයත් සමඟ සහේලි රෝචනා ගමගේ ගැන බොහෝ දෙනෙක් කතා බහ කරන්නට පටන් ගත්තා. ඇය කවුද, කොහේ කෙනෙක්ද මේ වග තුග සියල්ලම පසුගිය කාලයේ කාගේත් අවධානයට යොමු වුණා. අද අපි කතා කරන්නේ ඇය පසුගියදා එළි දක්වපු නවතම ගීත ඇතුළත් සංයුක්ත තැටිය හා ඇගේ නවතම තොරතුරු පිළිබඳව.
ඔබේ අලුත්ම ගීත එකතුව ගැන කිව්වොත්?
මගේ අලුත්ම ගීත එකතුව නම් කළේ ආයුබෝ වේවා! කියායි. ඒ ගීතය සිංහල, ඉංගි‍්‍රසි හා දෙමළ යන භාෂා තුනින්ම ගායනා කරලා තිබෙනවා. සිංහල ගීතය පද රචනා කළේ සුනිල් ආර්. ගමගේ. ඉංගි‍්‍රසි ගීතයේ පද රචනය මහාචාර්ය 
කාලෝ ෆොන්සේකා සමඟ ස්වර්ණා රාජපක්ෂත් දෙමළ ගීතයේ පද රචනය මඩුළුගිරියේ විජේරත්නත් නිර්මාණය කළා.
---------------------------------------------------

සුනිල් ආර්. ගමගේ
rcd f.dkdg wekaoùfuka yd f.dkd rcdg wekaoùfuka iem ldurhl iem ú£u'
කාලෝ ෆොන්සේකා
wfka ldf,da udfï úch nEkd fïj okakjkï'''
මඩුළුගිරියේ විජේරත්න
Tlaldrh g tk ksidfjka fuhd .ek fkd,shñ'

LankaeNews - September 16, 2009

àwhsäh wudkqIsl f,i myrÿka nj 
wêlrKhg lSjdg miqj /f.k 
f.dia h,s myr ÿkakd 
-iÕrd m%ldYl iisorka

^,xld B ksõia -2009'iema'16" m'j'3'00&
;udj 2008 ud¾;= 6 jk Èk ;%ia; úu¾Yk tallh u.ska w;awvx.=jg f.k wudkqIsl f,i myrÿka nj;a" tu myr§u ms,sn| 2008 cQ,s 13 fjks Èk fld,U ufyaia;%d;a wêlrKhg meñKs,s lsÍfuka miq ;udj ;%ia; úu¾Yk tallh kej; /f.k f.dia myrÿka nj;a" ;uqka lsisu wjia:djl iafjÉPdfjka lsisu mdfmdaÉpdrKhla ,nd fkdÿka w;r" ;%ia; úu¾Yk tallfha iyldr fmd,sia wêldÍ fld,a¨f¾ uy;d isxyf,ka igyka lr ;snQ ,shú,s lSmhlg ;udf.ka n,y;aldrfhka w;aika ,nd.;a nj;a" iiSorka uydêlrKh yuqfõ idlals foñka m%ldY lf

myr§fuka ;u isref¾ lju;a mj;sk le,e,a fmkaùug wêlrKfha§ iisorka W;aidy l< wjia:dfõ§ meñKs,a, mjid isáfha lñih .e,ùu wêlrKhg wmydihla jk njhs' miqj úksiqrejrhd ffjoH jd¾;dfjka th ,nd .kakd nj mjid lñih .,jd fmkaùug bv fkdÿkafka h'

 --------------
iiSorka '''nj,;a Woúh biairy Tfydu;a we÷ï .,jkjo''''ta f.d,af,d àwhsã tflka wy, oek.kSú .eyqjo keoao lsh,d'''

Lankadeepa - September 17, 2009
mdlHfida;sg Ôú; 
;¾ck we;aoehs ckm;s
fmd,siam;sf.ka wyhs
^wcka; l=udr w.,lv&
úl,am m%;sm;a;s flakaøfha úOdhl wOHË mdlHfida;s irjkuq;a;= uy;dg t,a, ù we;ehs lshk Ôú; ;¾ck iïnJOfhka jydu mÍËKhla mj;ajk f,i ckm;s uyskao rdcmË uy;d fmd,siam;s chka; úl%ur;ak uy;dg wo ^16& ksfhda. lf,ah' mÍËKj, m%.;sh ;udg oekqï fok f,i ckm;s fmd,siam;sg ksfhda. lr we;'
tieK mqj;a 2009 iema;eïn¾ ui 16 m'j 10'10
---------------
--------------
--fudf,a fmdâvla ;sfhkj jf.a'''fmd,sisfhka wykak'''''fmd,sisfh wkqoekqu  we;=j ñila Th jf.a fohla fjkak neye

LanakeNews - September 18, 2009

zT,sïmsla l%Svd ;rejla W;=frka ìysfõjdZ -W;=f¾ l%Svd Wf<, wdrïN fõ
^,xld B ksõia -2009'iema'18" m'j'2'05& zT,sïmsla l%Svd ;rejla W;=frka ìysfõjdZ hhs W;=re m,df;a wdKavqldr Ô'tA' pkaøisß uy;d wo ^18& wdrïN jQ 2009 W;=re m,df;a l%Svd Wf,, ksñ;af;ka ksl=;a l, mKsjqvfhka m%d¾:kd fldg we;'
-------------------

fldfya ìysfjkak o Wkakefya'''' lS odyla ur, oeïuo lS odyla w;a wvx.=fj ;shdf.k jO fokjo'''',laI lShla l+vq lr, ;shka bkakj o@

Divaina - September 17, 2009 & Lakbima - September 18, 2009iema;eïn¾ 17
රාජ්‍ය නායකත්වය වෙනස්‌ කර රට 
අස්‌ථාවර කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක්‌ සිදුවෙනවා
- ඇමැති ඩලස්‌ අලහප්පෙරුම

අනුර බාලසූරිය

ආණ්‌ඩුව හා රාජ්‍ය නායකත්වය වෙනස්‌ කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මකව පැවැති දිගුකාලීන කුමන්ත්‍රණය මේ මොහොතේ වෙනස්‌ භයානක මුහුණුවරකින් ක්‍රියාත්මක වී ඇතැයි ප්‍රවාහන ඇමැති ඩලස්‌ අලහප්පෙරුම මහතා අනාවරණය කළේය.

ත්‍රස්‌තවාදය අවසන් ගමන් යැමට සති කිහිපයකට පෙර ක්‍රියාත්මක වූ සාහසික කුමන්ත්‍රණයට රටක්‌ විදියට අප සියලුදෙනා මුහුණදී එය පරාජය කළා මෙන් රට ව්‍යාකූල තත්ත්වයට පත්කෙරෙන මෙම කුමන්ත්‍රණයද හඳුනාගෙන එය පරාජය කළ යුතුව ඇතැයිද කීවේය.iema;eïn¾ 18


fm!oa.,sl nia .dia;= 22 od isg by,g - v,ia lshhs
mdkql rdcmlaI
fm!oa.,sl nia .dia;= 22 od isg ishhg 5'3 by, ouj nj m%jdyk weu;s v,ia w,ymadmreu uy;d ,laìug mejiSh'
--------------------
biafi,a,d fmdâvla nh lr,d ysáhd fkao@ nia .dia;= jeä Wkdu fudlo l=uka;%Khl=;a ;sfhk tfla'''' fkao v,ia''''@

Divaina - September 18, 2009

iema;eïn¾ 15


'As the shells fell, we tried to save lives with no blood or medicine'

Damilvany Gnanakumar witnessed Sri Lanka's bloody conflict from a Tamil hospital - then spent months detained in a camp. She tells Gethin Chamberlain her story

Gethin Chamberlain
guardian.co.uk, Tuesday 15 September 2009 21.58 BST


iema;eïn¾ 18
හමුදාවට එරෙහි සාවද්‍ය ප්‍රචාර මෙහෙයවූ දෙදෙනකු
බ්‍රිතාන්‍යයට බාර දෙයි
කීර්ති වර්ණකුලසූරිය 
යුද මුක්‌ත කලාපයේ සිට ශ්‍රී ලංකා හමුදාවට එරෙහිව සාවද්‍ය ප්‍රචාර මෙහෙයවූ තමිල්වානි ඥනකුමාර් නමැත්තිය හා මාණිත්ත ක්‍රිෂ්ණපිල්ලේ නමැත්තා රජය විසින් මුදාහැර ඇත.

මෙයට හේතු වී ඇත්තේ බ්‍රිතාන්‍ය රජය මොවුන් නිදහස්‌ කරන්නැයි දැඩි ලෙස බලපෑම් එල්ල කිරීම නිසා යෑයි ආරංචි මාර්ග කියා සිටියි. මොවුන් නියෝජ්‍ය බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස්‌ මාන් ගුවින් වෙත භාරදී ඇත.

මෙම දෙදෙනාම සංචාරක වීසා බලපත්‍රයක්‌ මත මෙරටට පැමිණ යුද මුක්‌ත කලාපය වෙත ගොස්‌ කොටින්ට එක්‌වී තිබේ.
--------------
pd pd pd ojia ;=kla mrlal= Wkd fkao''' ;ñ,ajdks fldáfhla lsh, lshkak'
Lankadeepa - September 15, 2009cúfm ,smagka jgrjqfï

frdfïIa OkqIal is,ajd

zckudOH u¾okh fkdlrkqZ z17 jeks ixfYdaOkh jyd l%shd;aul lrkqZ m%cd;ka;%jdohg w; fkd;nkqZ jeks b,a,Sï uq,a lr.ksñka ck;d úuqla;s fmruqK fld,U ,smagka jgrjqu wi,§ wo msláka flf,ah' cúfm f,alï á,aúka is,ajd yd md¾,sfïka;= uka;%Sjrekajk úð; fyar;a" ìu,a r;akdhl" iqks,a y÷kafk;a;s uy;ajre Bg tlajQy'
------------------------------
'''lsÜgqj ldlafld fokafkla fufyu l;d fjkjd
zwmafma fï lÜáh oelal l,a' fldfydu mdr fydhd .;a;o ,smagka jgrjqugZ
zfï wr Èhjkakfj ueoafo uia .s,sk lSmfok;a bkafk' ux ys;=fj myq.sh ldf, yeÿfj fï f.d,a,kaf. wdKavqjla lsh,d' ioao ke;=j ysáh úÈygZ

Lankaenews - September 14, 2009

rdcH idys;H W;aijfha§ ckdêm;s mqgqfjka jefÜ
^,xld B ksõia -2009'iema'14" m'j'3'15& ckdêm;s f,alï ld¾hd,hfha wo ^14& fmrjrefõ meje;s rdcH idys;H iïudk m%odfkda;aijhg meñK ckdêm;s uyskao rdcmCI uy;d fjkqfjka mkjd ;snQ wiqfka fodaIhla ksid ckdêm;sjrhd wiqkska jeà ;sfí' miqj ke.S isá ckdêm;sjrhd W;aijhg iyNd.s ù isg W;aij iNdj weu;Sulska f;drj iq¿ fõ,djlska W;aij Yd,dfjka msgj f.dia ;sfí'

ckdêm;s jegqfk;a kE( l:dlrkak
ysáfh;a kE -ckdêm;s udOH wxYh
^,xld B ksõia -2009'iema'14" m'j'5'30& ckdêm;s f,alï
ld¾hd,fha wo ^14& fmrjrefõ meje;s rdcH iïudk
Wf,,g iyNd.sùug meñKs ckdêm;sjrhd wiqka.;a 
mqgqfjka jeàula isÿ fkdjQ nj;a" tfiau" ckdêm;sjrhd
iïudk Wf,, weue;Sug kshñ;j fkdisá nj;a" ckdêm;s
udOH wxYfha úchdkkao fyar;a uy;d z,xld B ksõiaZ fj;
ÿrl:kfhka mejeiSh'
---------------------
iudfjkafvdak''
uy rc;=ud isxydikfhka iq¿ fõ,djla .=jka .; ù 
ud;D N+ñh fj; m; nEfõh'


Lankadeepa - September 14, 2009

ú/lshdj äx.la jeähs
úkS;d tï' .uf.a

/lshd ke;s msßia l%ufhka jeäfj;shs ck yd ixLHd f,aLk fomd¾;fïka;= o;a; fmkajd fohs' 2009 fojeks ld¾;=fõ§ ú/lshd m%udKh ishhg 6'3ls' uq,a ld¾;=fõ§ th ishhg 5'3 la úh' W;=re kef.kysr m,d;a yer wfkla m,d;aj,ska ,nd.;a o;a wkqj fuu ixLHd f,alk ksl=;a lrk nj fomd¾;fïka;=j lshhs' 2003 È ú/lshfjka fmf,k ck.ykfha m%;sY;h 8'1ls' th l%udkql+,j wvqù 2008 jkúg 5'2 la olajd wvqúh'
----------------------


zäx.Z meyeÈ,s lsÍu

2008 § ,xldfõ Y%u n,h ñ,shk 7'6 ls' jeä jqkq w.h .;aúg 1'0] ^6'3-5'3& ls' 2008 Y%u n,h i,lf;d;a wysñ ù .sh /lshd ixLHdj 76"000 muK fõ' fuh ld¾;=jl w.h hs' ld¾;=jla hkq udi 3 ls' fuf,iska u ú/lshdfõ w.hka mej;=kfyd;a wvqu ;rfï /lshd 304"000 jir w. jk úg ke;s fõ'

fï hk úÈyg Thska fírefkd;a we;sh'

Divaina Editorial - September 05, 2009

තිස්‌සනායගම් මහතා පිළිබඳ නඩු තීන්දුව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ ඉමහත් කෝපයට හේතු වී තිබේ. එම තීන්දුව හෙළා දකිමින් එක පිට එක පුවත්පත් නිවේදන නිකුත් කරන ඔවුහු අපගේ අධිකරණ බල වපසරියට ද ඇඟිලි ගසති. තිස්‌සනායගම් හිරේ දැමුවත් එල්ලුවත් එය අපේ වැඩකි
---------------
yenehs irKd.; l|jqre j< jeisls,s yo, fok tl ;uqfi,df. jevla æ

Divaina - September 03 & 05, 2009


Èjhsk l;=jelsfhka - iema;eïn¾ 03
තමන් විසින් කළ හැම මෙහෙයුමක්‌ මෙන් ම වීඩියෝගත කිරීමට කොටි පියවර ගත්හ. සමහර විට විස්‌කි වීදුරුවක්‌ අතැතිව බදින ලද මාළුවකු කමින් සෝල්හයිම් ද මේවා නරඹන්නට ඇති.

Èjhsk l;=jelsfhka - iema;eïn¾ 05

මේ ආකාරයෙන් එක්‌ එක්‌ පුද්ගලයන් තම තමන්ගේ පෞද්ගලික න්‍යාය පත්‍ර වෙනුවෙන් ලංකාව ගිල ගැනීමට තැත් කිරීම සාධාරණ ද? මෙය විස්‌කි වඩියක්‌ ගසා බදින ලද කුකුල් අණ්‌ඩක්‌ කටින් හපමින් ලංකාවට එරෙහි වීඩියෝවක්‌ බලන අතර මේ සියලු දෙනා විසින්ම කල්පනා කරනු ලැබිය යුතු කාරණයකි.

-------------------------------
l;=jelsh ,shk fldg wr,sh.y ukaÈrfh lrá yef,kak ldmq îmqj u;la fjkjo fldfyo


Channel 4 - September 11, 2009


------------
fldKafv jjkafk kE lsõfjd;a kE''''u ;uhs' hgg iqÿ w¢kafk kE lsõfjd;a kE''''u ;uhs' ljqo hflda fï fndre fl,skafk'''@


LankaeNews - September 07, 2009 & Divaina - September 12, 2009


uyskao iurisxy - iema;eïn¾ 07

pek,a-4 ùäfhdamgh jHdchla nj ;yjqrejg Y%S ,xld rcfhka úoHd;aul mÍCIK 4la
^,xld B ksõia -2009'iema'07" m'j'6'45& Y%S ,xldfõ wdrCIl yuqod fou, ckhd >d;kh lrk nj fmkakqï lsÍug uydì%;dkHfha pek,a 4 rEmjdyskS fiajh úldYh l< ùäfhda mgh k¿jka fhdod furg ;=, rEm.; l, jHdc tlla nj úoHd;aul mÍCIK 4 la u.ska rch ;yjqre fldg f.k we;ehs o" ksjerÈ lsÍï Wfoid fuu úoHd;aul idCIs pek,a 4 rEmjdysksh fj; muKla fkdj fuu ùäfhda mgh m%o¾Ykh l< îîiS" iStkatka iy w,aciSrd rEmjdysks fiajd fj;o hjk w;r tfia ksjerÈ lsÍula fkdl,fyd;a tajdg úreoaOj kS;suh mshjr .kafka hhso wdmod l,ukdlrK yd udkj ysñlï wud;H uyskao iurisxy uy;d cd;sl wdrCIdj ms,sn| udOH uOHia:dkfha wo ^07& meje;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ mejeiSh'


uyskao iurisxy - iema;eïn¾ 12
චැනල් 4 නාලිකාව ශ්‍රී ලංකාවෙන් සමාව ගත යුතුයි
ආපදා කළමනාකරණ හා මානව හිමිකම් ඇමැති මහින්ද සමරසිංහ
අජිත් අලහකෝන් - ලසිත දුමින්ද
චැනල් 4 හි විකාශය කළ වීඩියෝපටය අසත්‍ය එකක්‌. එය පරීක්‍ෂණවලින් තහවුරු වෙලා තිබෙනවා. ජංගම දුරකථනයකින් පටිගත කළ එකක්‌ නොවේ. වෙඩි කන්නේ සිංහල අය. වෙඩි තියන්නේ දෙමළ අය. ඒ බව පැහැදිලිව පේන්න තිබෙනවා. ඔවුන් අසාර්ථක උත්සාහයක නිරතවෙලා තිබෙනවා.
-------------------------

lshk foaj;a yßhg tl fohla lshkafk ke;sj fudlo fï T¨j fldf,dmamx fj,d jf.aDivaina - September 12, 2009

ජංගම දුරකථන මගින් දුම්රිය ආසන වෙන් කිරීමේ
කැබිනට්‌ පත්‍රිකාවට අනුමැතිය


අජිත් අලහකෝන් - ලසිත දුමින්ද

ජංගම දුරකථන ඔස්‌සේ දුම්රිය ආසන වෙන් කිරීම් සඳහා වූ කැබිනට්‌ පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලැබී ඇතැයි රජයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා පැවසීය. ප්‍රවාහන ඇමැති ඩලස්‌ අලහප්පෙරුම මහතා ඒ සඳහා වූ කැබිනට්‌ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කළ බව අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා (10 වැනිදා) පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පැවැති කැබිනට්‌ තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී සඳහන් කළේය.

---------------------


ßfudaÜ tflka jevla ;sfhkjo àù ke;s f.org' biafi,a,d fldaÉÑ ál yo, ysáh kï fyd|hs fkao v,ia'
yd yd oekqhs f;arefka'''wefußldfjka bf.k.;a; tajd fjkake;s'
  

Lanka Truth - September 10, 2009

ජ.වි.පෙ. හදිසි නිතියට ඡන්දය නොදෙයි


අද සවස හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමේ විවාදයේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හදිසි නිතියට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත නොකොට සභාවෙන් පිටව ගියේය. යුද්ධය පැවැති වකවානුව තුළ දිගින් දිගටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හදිසි නීතියට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කළ අතර, මේ ඔවුන් හදිසි නීතියට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත නොකර සිටි ප්‍රථම අවස්ථාවයි.
පසුගියදා පැවැති විදුලිබල වැඩවර්ජනයට එරෙහිවත්, ලංකා පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදීන් රඳවා තබා ගැනීමේදීත් හදිසි නිතිය භාවිත විය. එබැවින් යුද්ධය අවසන් වූ තත්ත්වයක් තුළ යුද්ධය භාවිත කරමින් ආණ්ඩුව ජනතාව මර්දනය කිරීමට හදිසි නීතිය යොදා ගන්නේ යැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ චෝදනා කළේය.
---------------------
oekqhs ke.sg,d ;sfhkafk'''                  

y  yd  ys  yS yq  yQ  y  yd  ys  yS yq  yQ y  yd  ys  yS yq  yQ

Lakbima - September 07, 2009

cmdkfha kßgd .=jkaf;dfܧ w.ue;s f.ka weÕs,s i,l=kq .kS
---------------
;uqfi,d fudlo lE.ykafk@ fïl ug f,aishs' uu fldfydu;a lK w;aiK .yk ñksyfka'
LankaeNews - December 11, 2008 & September 08, 2009


j,a wdpd¾h Wmdê ñkau;= nE( 
§mq tAjd;a wfydaishs
^,xld B ksõia- 2008" foie'11' m'j' 3'25& ckdêm;sjrhd
úiska yd u,aj;= wia.sß we;=¨ ksldh ;=fkka msßkuk
f.!rj kduo" ms,s.;a úYajúoHd, j,ska mssßkuk iïudk
Wmdê yer wfkl=;a ish¨u ixúOdk j,ska msßkuk
f.!rj kdu yd iïudk Wmdê ;ykï l< hq;= njg
Bfha ^10& leìkÜ uKav,hg bÈßm;a l, w;=re lñgq
jd¾;dfõ i|yka fjhs' 

-------------------------------

wfma tajd j,a kE' m¾fhaIk lr,d ksnkaOk bÈßm;a l,dg miafi ;uhs Tiaj,aâ f.dañia msh;=ud ÿkafk'

LankaeNews - September 09, 2009

pïmsl rKjl weue;sjrhd wo ^09& ikaOdk ue;sjrK m%pdrl uOHia:dkfha meje;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ lshd isáfhaa fï t,U ;sfnkafka udOH ksoyi" udkj ysñlï" úY%du jegqm jeä lsÍu" úOdhl ckdêm;s l%uh wfydais lsÍu jeks l=vd l=vd lreKq .ek Woaf>daIKh lsÍfï ld,hla fkdj Y%S ,xldj wdishdfõ n,j;au rgla f,i ke.S isàfï uyd msïu mek .ekSfï wjia:dj hhso fiiq ish¨ lreKq fuu uyd wLHdkh ;=< nyd ne,Sug;a" w;S;fha wysñjQ wjia:d h,s .%yKh fldg .ekSug jevj¾ck" mslÜ fndaâ iy l=vqflavq ksfIaOkd;aul u; w;yer bÈßh ne,Sug;a ck;dj lghq;= l< hq;= hhso lSh'
-------------------
weu;s mÜgula yïn fj,d rdc miai f,jk fldg
udOH ksoyi
udkj ysñlï
úOdhl ckdêm;slu wfydais lsÍu
pqÜgx pqÜgx ldrkd fjk yeá

Lanka Truth - September 09, 2009


ඕනෑම තත්වයක් යටතේ මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජය කරනවා - ටිල්වින් සිල්වා

තවත් ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට ජනාධිපතිවරයාට කිසිදු අයිතියක් නොමැති බවත් ජනතාවට දුන් පොරොන්දුව අනුව විධායක ජනාධිති ධුරය අහෝසි කළ යුතු බවත් එසේ නොකරන්නේ නම් ඕනෑම තත්වයක් යටතේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පරාජය කරන බවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා පවසයි
--------------------------------

hQtkamS tlg fya;a;=jla odkak jf.a odkafk fyñysg uqÜáh'

Channel 4 - September 04, 2009


-------------------------

fuh pek,a 4 kd,sldfõ w¨;au mphls' k¿jka fhdod rEm.; l< ;j;a ùäfhda máhls' fï mqoa.,hd we| isák iru bkaÈhdfõ ksIamdÈ; tlls' Tyq ksod isákafka wfma uy fmdf,dfõ fkdfõ' Tyqf.a uqyqfKa jik ueiaika mjd wfma rfÜ tjqka fkdfõ' f,fvl=f.a uqyqfKa fkdjikak ;rï wfma ueiafida mjd iodpdrh'

Divaina - Agust 31, 2009

මෙය ජාතියටම කළ අවමානයකි
ගාමිණී ෆොන්සේකා සිනමා සක්‌විති වන විට මාලනී ෆොන්සේකා අපට නිළි රැජිණය. නමුත් මේ අග්‍රගණ්‍ය කලාකරුවන්ට වද දෙන ඔවුනගේ වස්‌තූන් සොරා ගන්නා වනචාරියෝ පිරිසක්‌ අප සමග ජීවත්වෙති.

නිළි රැජිණ මාලනී ෆොන්සේකාගේ මාලබේ, සුසිලාරාම පාරේ පිහිටි නිවස කඩා ඊට ඇතුල්වූ කාලකණ්‌ණියෝ පිරිසක්‌ ඇය සතුව තිබූ රන් භාණ්‌ඩ, මුදල් පමණක්‌ නොව මිල කළ නොහැකි සම්මානද මෙකී නරුමයන් විසින් සොරාගෙන යනු ලැබ ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික නිළියක්‌ විසින් ලබාගත් පළමු හා ඉහළම ජාත්‍යන්තර සම්මානය වන "ටෂ්කන්ට්‌" සම්මානය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයන් විසින් මාලනී ෆොන්සේකා නිළි රැජිණට ලබාදී තිබූ "රනින් නිමවූ" නෙළුම් මලක හැඩය ගත් සම්මානයද මේ ජඩ නීච සොරු සොරාගෙන ගොස්‌ සිටිති.

මේ නිළිය අකුරු කළේ කැලණි ගුරුකුල විද්‍යාලයේය. ගුරුකුලයේ සිප් සතර හදාරා සිංහල සිනමාවේ නිළි රැජිණ වී ජාත්‍යන්තර සම්මානවලින් පුදලත් ඇයට ගුරුකුලයෙන් පිරිනැමූ පවුම් තුනක මාලය සහ සම්මානය මෙන්ම ඇයගේ හතළිස්‌ වසරක රංගන දිවියට ලබාදුන් සම්මානයද මෙම නීච, අධම කාලකණ්‌ණි සොරු විසින් රැගෙන ගොස්‌ ඇත.
මේ අශිෂ්ට හොරු නඩය විසින් උදුරා සොරාගෙන යන ලද්දේ ඇගේ ජීවිතයයි. මෙවන් රටක රසිකයන් පිනවමින් තමන් විසින් ගෙවන ලද ජීවිතයේ අර්ථය කුමක්‌දැයි මොහොතකට හෝ සිතිය හැකිය. කවර ගණයේ සොරෙකුටවත් මේ සම්මාන සොරාගෙන යා හැකිද? අධමයින් නීතියේ රැහැනට හසුකර ගැනීමට පොලිසියට නොහැකිද?

මේ හොරුන්ට පැනයැමට හෝ වහංවීමට ඉඩ දිය යුතු නැත. මේ වර්ගයේ තක්‌කඩියන් අල්ලා නීතිය ඉදිරියට රැගෙන යැම මාලනී ෆොන්සේකා නමැති අග්‍රගණයේ කලා රැජිණට කරන උපහාරයක්‌ද වේ.

අපි මේ පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාගේද අවධානය යොමු කරවමු. ඔබතුමාගේද නොමඳ ගෞරවයට පාත්‍රවූ මේ කලාකාරියගේ ජීවිතයේ ඉතිරිව තිබෙන එකම සතුට හොරුන්ට රැගෙන යැමට ඉඩදිය හැකිද? දැන් මේ පුවත රටින් රටටද ගොසින්ය. මේ වර්ගයේ නරුමයන් සිටියත් මේ රට උතුම් මිනිසුන් සිටින රටක්‌ බව අපි ලෝකයාටම පෙන්වමු. මේ සම්මාන හොරු පරාජය කළ යුතුය. නැතහොත් මේ අවමානය ඇයට නොව ජාතියටමය.
පසුබිම් වාර්තා 
නාරද නිශ්ශංක සහ අජිත් අලහකෝන්
-------------------------------------
nqÿ wïfï flaka;s .syska ;sfhk ;ru' Wäka fndaïn w; wer,d cd;shl me;a;la .,jmq wmsg wjudkhla fldfyo fïlfk wjudkhææ pd pd pd cd;shu bjrhs


Lanka Truth - August 12, 2009

නැවත ජනාධිපතිවරණ පවත්වන්න ඔබට අයිතියක් නැහැ - ජවිපෙ ජනපතිට ලියයි
ඔබට 2005 ජනාධිපතිවරණයේ දී ජනවරම ලැබුනේ ද ඒ සඳහාය. විශේෂයෙන්ම 2005 දී පැවැත්වුණු ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ”මහින්ද චින්තන” වැඩපිළිවෙලේ 84වන පිටුවේ ”ආණ්ඩුක‍්‍රම ප‍්‍රතිසංස්කරණ” යන ෙඡ්දය තුළ ද විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසිකරන බවට පොරොන්දු වී ඇත. එබැවින් ඔබතුමාට තවත් ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට කිසිදු අයිතියක් නැත. ඔබතුමාගේ කාර්යය විය යුත්තේ ජනවරමට අනුව හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමග අත්සන් කළ අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව වත්මන් ජනාධිපතිධූර කාලය නිමවීමට පෙර විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි කිරීමය.

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට විශාල බාධාවක් ලෙස ඔබ ද පිළිගත්එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විසින් රටට හඳුන්වා දුන්මෙම විධායක ජනාධිපති ධූරය ආරම්භ වූ මොහොතේ සිටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඊට එරෙහි වූ බවත් එය අහෝසි කිරීමේ ප‍්‍රතිපත්තියක සිට ගෙවුණු මුළු කාලය පුරාම කටයුතු කළ බවත් අවධාරණය කළ යුතුව ඇත. 1982 ජනාධිපතිවරණයේ දී විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි කරන නිර්පාක්‍ෂික පොදු අපේක්‍ෂකයෙක් පිළිබඳ සටන් පාඨය ඉදිරිපත් කළ අපි යළි 1994 දී විධායක ක‍්‍රමය අහෝසි කරන පොරොන්දුවක් එවකට ජනාධිපති අපේක්‍ෂිකා චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මියගෙන් ලබාගෙන අපේ අපේක්‍ෂකයා ඉවත්කර ගැනීමට කටයුතු කළෙමු. එහෙත් ඇය ද විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි කිරීමට උනන්දු වූයේ නැත. අප 2005 ජනාධිපතිවරණයේ දී ඔබ සමග ඇතිකරගත් එක`ගතාවයේ දීද විධායක ජනාධිපතික‍්‍රමය අහෝසි කිරීම ප‍්‍රධාන කරුණක් ලෙස සැලකූයේ එය අත්‍යවශ්‍යය කරුණක් නිසාය.
--------------------------------
yß yß w~kak tmd whsfh''''' B,Õ mdr;a g%hs lr, n,kakfld ld;a tlal yß Th fldkafoaishu od,d'''